CÁC PHỤ LỤC TỔNG KẾT THI ĐUA TẠI KHỐI VÀ TẠI ĐƠN VỊ

      Các đơn vị truy cập phụ lục tại đây. ...

QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2019

Các đơn vị xem Quy chế tại đây. ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP ĐỔI, CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

Các đơn vị tải biểu mẫu tại đây. ...

Thông báo về việc quy định đồng phục, trang phục

Các đơn vị tải danh sách và tiêu chuẩn kỹ thuật may đồng phục tại đây. ...

Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 và Phương hướng năm học 2018-2019

Các đơn vị vui lòng góp ý bằng văn bản và gửi về Văn phòng trường Đại học Sài Gòn theo địa chỉ email : p_hcth@sgu.edu.vn   Tải Dự thảo tại đây.   ...