Biểu mẫu hành chính

- Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu. - Mẫu Phiếu tin tài liệu hành chính. - Mẫu Nhãn họp. - Mẫu Trình bày tờ nhan đề mục lục. - Mẫu Phiếu tin. - Mẫu Phiếu tin hồ sơ. - Mẫu Phiếu tin văn bản. - Mẫu Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản. - Mẫu Chữ và chi tiết thể thức trình ...