THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NĂM HỌC 2020-2021 VÀ HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022 TẠI ĐƠN VỊ

Các đơn vị tải Kế hoạch và các biểu mẫu chi tiết tại ĐÂY