LUẬT

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013
 
Luật Thanh tra, Quốc hội nước CHXHCN Việt nam, số 26/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010
 
Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật Giáo dục, số 44/2009/QH12 ngày 01 tháng 7 năm 2010
 
Luật Cán bộ Công chức, số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008
 
Luật Thuế thu nhập Cá nhân của Quốc hội Khoá XII, số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
 
Luật chuyển giao Công nghệ của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10, số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
 
Luật Ban hành văn bản vi phạm pháp luật, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 2006
 
Luật Bảo hiểm Xã hội của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006
 
Luật Thực hành Tiết kiệm chống lãng phí, Quốc hội nước CHXH CN Việt Nam, số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
 
Luật Phòng chống Tham nhũng của nước CHXHCN Việt Nam, số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
 
Luật Giáo dục của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
 
Luật Xây dựng, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003
 
Luật Thi đua Khen thưởng, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2003
 
Luật Khoa học Công nghệ, số 21/2000/QH11 ngày 09 tháng 6 năm 2000
 
Bộ Luật Lao động của nước CHXHCN Việt Nam ngày 23 tháng 6 năm 1994

TẢI VỀ