NGHỊ ĐỊNH

Nghị định Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thương, số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/07/2014
 
Nghị định Về việc rà soát văn vản vi phạm pháp luật, số 16/2013/NĐ-CP, ngày 06/02/2013
 
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ, số 01/2013/NĐ-CP, ngày 03/01/2013
 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP, số 40/2011/NĐ-CP, ngày 08/06/2011
 
Nghị định sửa đổi một số điều về minh bạch tài sản và thu nhập, số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011
 
Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011
 
Nghị định về quản lý biên chế công chức, số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010
 
Nghị định một số điều về công tác văn thư, số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010
 
Nghị định quy định những người là công chức, số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010
 
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng con dấu, số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009
 
Nghị định về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị, số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006
 
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006
 
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi bổ sung, số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005
 
Nghị định của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ công chức, số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/04/2005
 
Nghị định của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005
 
Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức và lực lượng vủ trang, số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004
 
Nghị định của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp Nhà nước, số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004
Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia, số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004
 
Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư, số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/02/2004
 
Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu, số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001
 
Nghị định của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000
 
Nghị định của Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998

 

TẢI VỀ