THÔNG TƯ

Thông tư quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục, số 45/2014/TT-BGDĐT, ngày 17/12/2014
 
Thông tư Quy định hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, số 19/2019/TT-BGDĐT, ngày 04/12/2014
 
Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập, số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 28/11/2014
 
Thông tư Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp tài liệu lưu trữ lịch sử các cấp, số 11/2014/TT-BNV, ngày 20/11/2014
 
Thông tư Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lịch sử các cấp, số 16/2014/TT-BNV, ngày 20/11/201
 
Thông tư quy định chức danh , mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư, số 14/2014/TT-BNV, ngày 31/10/2014
 
Thông tư Quy dịnh mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ, số 13/2014/TT-BNV, ngày 31/10/2014
 
Thông tư Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, số 11/2014/TT-BNV, ngày 09/10/2014
 
Thông tư Quy định về việc sử dụng dữ liệu tại Phòng đọc của Lưu trữ lịch sử các cấp, số 10/2014/TT-BNV, ngày 01/10/2014
 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012-TT-BGDĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục, số 31/2010/TT-BGDĐT, ngày 16/09/20124
 
Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP, số 07/2014/TT-BNV, ngày 29/08/2014
 
Thông tư Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, số 28/2014/TT-BGDĐT, ngày 26/08/2014
 
Thông tư Ban hành quy định về đào tạo chất lượng trình độ đại học, số 23/2014/TT-BGDĐT, ngày 18/07/2014
 
Thông tư Ban hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, số 17/2014/TT-BGDĐT, ngày 26/05/2014
 
Thông tư Ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, số 15/2014/TT-BGDĐT, ngày 15/05/2014
 
Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ, số 09/2013/TT-BNV, ngày 31/10/2013
 
Thông tư Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, số 04/2014/TT-BNV, ngày 16/04/2014
Thông tư Liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2, số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT, ngày 10/04/2013
 
Thông tư Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, số 12/2013/TT-BGDĐT, ngày 12/04/2013
 
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT, số 11/2013/TT-BGDĐT, ngày 29/03/2013
 
Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, số 62/2012/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2012
 
Thông tư Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, số 16/2012/TT-BNV, ngày 28/12/2012
 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ vab hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, số 57/2012/TT-BGDĐT, ngày 27/12/2012
 
Thông tư Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012
 
Thông tư Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, số 55/2012/TT-BGDĐT, ngày 25/12/2012
 
Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, số 51/2015/TT-BGDĐT, ngày 18/12/2012
 
Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, số 45/2012/TT-BGDĐT, ngày 30/11/2012
 
Thông tư sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007, số 37/2012/TT-BGDĐT, ngày 30/10/2012
 
Thông tư ban hành quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020", số 35/2012/TT-BGDĐT, ngày 12/10/2012
Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua Khen thưởng trong ngành Giáo dục, số 12/2012/TT-BGD&ĐT, ngày 03/4/2012  
Thông tư về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch, số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011
 
Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, số 25/2011/TT-BGDĐT ngày 16/6/2011
 
Thông tư Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các sở giáo dục đại học, số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011
 
Thông tư sửa đổi bổ sung một số đều của quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011
 
Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011
 
Thông tư Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, cao đảng, trung cấp chuyên nghiệp, số 39/2010/TT-BGDĐT ngày 23/12/2010
 
Thông tư Ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm, số 37/2010/TT-BGDĐT ngày 21/12/2010
 
Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam, số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010
 
Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010
 
Thông tư Ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GD&ĐT, số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010
 
Thông tư Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009  
Thông tư Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009
Thông tư Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009  
Thông tư Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp Đại học, số 22/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009  
Thông tư Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp Cao đẳng, số 21/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009
 
Thông tư Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, số 20/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009
 
Thông tư Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, số 111/2009/TT-BNV ngày 26/11/2007
 
Thông tư Hướng dẫn kho lưu trữ chuyên dụng, số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007
 
Thông tư Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo, số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006
 
Thông tư Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp, số 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006
 
Thông tư Hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005
 
Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005
 
Thông tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai hác và sử dụng tài liệu lưu trữ, số 30/2004/TT-BTC ngày 07/04/2004
 
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản lý và sử dụng con dấu, số 07/2002/TT-LT ngày 06/05/2002

 

TẢI VỀ