CHỈ THỊ

Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, số 3575/CT-BGDĐT, ngày 10/09/2014

 
Chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng, số 07/CT-TTg, ngày 19/03/2014
 
Chỉ thị Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, số 15/CT-TTg, ngày 22/05/2012
 
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011 -2012, số 6036/CT-BGDĐT ngày 29/11/2011
 
Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện, số 06/2011/CT-UBND ngày 28/02/2011
 
Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, số 171/CT-TTg ngày 23/01/2011
 
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2010 -2011, số 4713/CT-BGDĐT ngày 19/10/2010
 
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn Tp.HCM, số 19/2010/CT-UBND ngày 24/9/2010  
Chỉ thị về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007  
Chỉ thị về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, số 10/2006/CT-TTg ngày 23/3/2006

TẢI VỀ