QUYẾT ĐỊNH

Quyết định ban hành quy định về công tác Thi đua khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 48/2014/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014  
Quyết định ban hành điều lệ đại học, số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014
 
Quyết định ban hành kế hoạch hành động ngành Giáo dục triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 07/4/2014 về việc tiếp tục đổi mới công tác Thi đua khen thưởng, số 5299/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2014  
Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 30/09/2014 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT, số 5293/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2014
 
Quyết định phê duyệt đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020, số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014
 
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc công bố quyết định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin, số 1235/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2014
 
Quyết định về việc đính chính Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/07/2013 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, các Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, số 2418/QĐ-BGDĐT ngày 11/07/2014
 
Quyết định Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp, số 693/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/02/2007
 
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng của Bộ GD&ĐT, số 1800/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/05/2014
Quyết định về việc chuyển nhiệm vụ từ Vụ Giáo dục Đại học sang Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, số 178/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/01/2012  
Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số đều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục, số 63/2011/QĐ-TTg ngày 10/11/2011
 
Quyết định về việc ban hành quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan, số 93/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010  
Quyết định về việc tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam, số 76/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010
 
Quyết định về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ", số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007
 
Quyết định về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học", số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/6/2007
 
Quyết định Ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/06/2007  
Quyết định Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp, số 693/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/02/2007
 
Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi, số 41/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2006
 
Quyết định về việc ban hành quy trình chỉnh lý tài liệu, số 321/QĐ-VTLTNN ngày 22/8/2005  
Quyết định về việc ban hành Quy chế "Tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học, số 09/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/3/2005
 
Quyết định về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ, số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005  
Quyết định về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ, số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005

TẢI VỀ