Cơ cấu tổ chưc

STT
Họ và tên
Chức vụ
Mảng công việc
1
Hoàng Minh Tâm
Chánh Văn Phòng

- Công tác tổ chức, điều hành;

- Công tác tổng hợp, bái cáo.

2
Ngô Tấn Tạo
Phó Chánh Văn phòng

- Phụ trách công tác Hành chính;

- Thư ký Hội đồng Thi đua;

- Thường trực thi đua - khen thưởng.

3
Huỳnh Ngọc Vinh
Phó Chánh Văn phòng

- Quản lý phôi bằng, chứng chỉ;

- Thư ký Ban giám hiệu;

- Thường trực thi đua, khen thưởng.

4
Nguyễn Thị Mến
Phó Chánh Văn phòng

- Công tác Văn thư - Lưu trữ;

- Công tác công đoàn đơn vị;

- Công tác hành chính sự vụ;

- Công tác lễ tân.

5
Vũ Thị Thùy Trang
Chuyên viên

- Công tác Thi đua - Khen thưởng

- Công tác hành chính;

- Hồ sơ khen thưởng.

6
Đào Minh Hải
Chuyên viên

- Công tác Hành chính.

- Công tác sao y.

- Công tác lễ tân.

7
Nguyễn Thị Mai Sa
Chuyên viên

- Công tác Văn thư - Lưu trữ.

- Quản lý trực tiếp dấu.

- Thủ quỹ Văn phòng.

- Công tác lễ tân;

- Công tác Đảng.

8
Hà Tiến Đạt
Chuyên viên

- Công tác Thi đua - Khen thưởng;

- Công tác làm thẻ;

- Lịch công tác tuần;

- Công tác hành chính;

- Quản lý tài sản, CSVC