QUYẾT ĐỊNH

Quyết định ban hành quy định về công tác Thi đua khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 48/2014/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014   Quyết định ban hành điều lệ đại học, số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014   Quyết định ban hành kế hoạch hành động ngành Giáo dục triển khai thực hiện Chỉ thị ...

CHỈ THỊ

Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, số 3575/CT-BGDĐT, ngày 10/09/2014   Chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen ...

THÔNG TƯ

Thông tư quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục, số 45/2014/TT-BGDĐT, ngày 17/12/2014   Thông tư Quy định hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, số 19/2019/TT-BGDĐT, ngày 04/12/2014   Thông tư liên tịch quy định mã ...

NGHỊ ĐỊNH

Nghị định Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thương, số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/07/2014   Nghị định Về việc rà soát văn vản vi phạm pháp luật, số 16/2013/NĐ-CP, ngày 06/02/2013   Nghị định Quy định chi tiết một số điều của ...

LUẬT

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013   Luật Thanh tra, Quốc hội nước CHXHCN Việt nam, số 26/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010   Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật Giáo dục, số ...